Close
Call us on 02-115-5551 / Hot Line : 091-878-1136

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

การเปลี่ยน/คืนสินค้า

เงื่อนไขการเปลี่ยน/คืนสินค้า

• สินค้าที่ซื้อแล้ว สามารถเปลี่ยน หรือคืนได้ภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ซื้อสินค้า
• ลูกค้าต้องคืนใบเสร็จ เพื่อทำการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า
• การเปลี่ยน หรือคืนสินค้าสามารถกระทำได้ เมื่อสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ป้ายยังอยู่ครบ/ สินค้าไม่ผ่านการใช้งานหรือซัก)

 

ข้อมูลคำสั่งซื้อ

* ฟิลด์ที่จำเป็น